Szypliszki , dnia 22 kwietnia 2009 r.

  ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ   

www.szypliszki.pl   


  Przypominamy iż w okresie od 1 września do 31 października zostanie przeprowadzony POWSZECHNY SPIS ROLNYWięcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronach GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO   www.stat.gov.pl lub www.spis.gov.pl


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM SZKOLNEGO
NA ROK SZKOLNY 2010/2011

 


 

Urząd Gminy Szypliszki informuje iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum oraz w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, udzielana uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży składanym przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych do dnia 30 września 2010r.


"Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010"

    W ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010" - Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 są przewidziane stypendia dla uzdolnionych uczniów.
   Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXTX/448/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2010"- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007 - 2013 (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 1 12, póz. 1632).
    Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2009/2010, za który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r., na formularzu określonym uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego.
    Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w dziale: Edukacja: www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/.
    Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki: tel. (085) 74 97 536, III piętro, pokój 307).

 


Nabór kandydatów
na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego
,
który odbędzie się w dniach od 08 września 2010 r. do 31 października 2010 r.
Gminne Biuro Spisowe w Szypliszkach uprzejmie informuje, że w terminie od 1 do 16 czerwca 2010r. prowadzi nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

WYMAGANIA
1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8. zamieszkiwanie, praca, nauka na terenie Gminy Szypliszki.
   W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Ważna informacja !
   Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminne Biuro Spisowe jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
   Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia – nazwa i adres zakładu pracy
- w przypadku pobierania renty lub emerytury – numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy – określenie bezrobotny,
2. dokument poświadczający wykształcenie,
3. oświadczenie» o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie» o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5. oświadczenie» o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.(druki oświadczeń o których mowa w punktach 3, 4, 5 znajdują się w Urzędzie pok. nr 8 lub 7)


Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21, pok. Nr 8 w godz. 7.00 – 15.00.


                                                Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

                                                       Ewa Kleszczewska

 


PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów
Województwo podlaskie - Powiat Suwałki

Roślina: Truskawka
Agrofag: Szara pleśń truskawki
Data rozpoczęcia zabiegów: 2010-05-21
Szczegóły:

  Plantacjom truskawki zagraża szara pleśń. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji. Objawy choroby można obserwować na pąkach, kwiatach ,owocach, rzadziej na liściach i łodygach. Rozwojowi choroby sprzyja duża ilość opadów i wysoka wilgotność powietrza.

Zalecenia:

  Kontrolę zdrowotności roślin w celu oceny stanu fitosanitarnego należy przeprowadzać od początku kwitnienia do końca zbioru owoców. Pierwsze objawy mogą być widoczne już w okresie kwitnienia, ale najczęściej występują na owocach. Nowe plantacje truskawek należy zakładać z materiału rozmnożeniowego pochodzącego ze zdrowych plantacji matecznych.
  Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin należy wykonywać zapobiegawczo lub interwencyjnie odpowiednio dobierając fungicydy. Liczbę zabiegów należy uzależnić od podatności odmiany i warunków atmosferycznych.

  W zwalczaniu choroby stosować należy także metody agrotechniczne (niszczenie źródeł infekcji):
• właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie,
• izolacja przestrzenna dla plantacji nowo zakładanych, wygrabianie i usuwanie porażonych liści, systematyczny zbiór owoców

Środki ochrony roślin:   Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin
Uwagi:
  Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:
• Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod
biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
• Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykieta-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
• Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

 


 

                           Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Białymstoku
ul. Legionowa 18, 15-099 Białystok tel.: 085 749 73 00; fax. 085 749 73 10 www.krus.gov.pl, e-mail: bialystok@krus.gov.pl 

Szanowni Państwo,
   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje o wysokości kwoty granicznej należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2010 rok.
    Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. (M. P. Nr 26, poz 245) kwota ta wynosi 2.863 zł.
  Jednocześnie Kasa informuje, o konieczności terminowego składania zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego za ubiegły rok podatkowy. Nieprzekraczalnym terminem złożenia we właściwej dla rolnika jednostce - placówce terenowej lub oddziale regionalnym KRUS - lub wysłania pocztą zaświadczenia za 2009 rok, jest 31 maja 2010 r.
   Kasa wyjaśnia, że przekroczenie 2.835 zł kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2009 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, bądź nieterminowe przekazanie Kasie wymaganego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, skutkuje wyłączeniem z rolniczego ubezpieczenia społecznego.

                                                       DYREKTOR
                                                       mgr Barbara Sołomiewicz


 


Uprzejmie informujemy, że akty normatywne i inne akty prawne prezentowane na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego dostępnie są poprzez naszą stronę  w zakładce: Linki - Dziennik Ustaw, Monitor Polski . Akty prawa miejscowego - Dziennik Urzędowy Woj. Podlaskiego.


 

Gmina Szypliszki otrzymała nowy wóz strażacki zakupiony w ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2002 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt nr RPO.VI.0191 – 128/08 pod nazwą „Zintegrowany projekt ochrony przyrody na terenie i w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego poprzez zakup sprzętu ratowniczego oraz rozwój monitoringu”- dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Gminy Szypliszki.

 

Nowy Mercedes-Benz Atego otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Szypliszkach

 


 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE BĘDĘ UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK

Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA I „BECIKOWE”

I ZŁOŻĄ WNIOSEK PO 1 LISTOPADA 2009 r.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła w życie zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych (dotyczy

ona art. 9, 10, 15b) wprowadzona na podstawie art. 7 i art. 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r.

Nr 237, poz. 1654).

 

W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach  informuje, iż :

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka OD 1.11.2009r.przysługuje, jeżeli

kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu i potwierdzi to zaświadczeniem lekarskim.

Zapomoga z tytułu urodzenia się  dziecka „becikowe”, przysługuje,

jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż

od 10 tygodnia ciąży do porodu i potwierdzi to zaświadczeniem lekarskim.

 

W celu uzyskania informacji prosimy kierować się do Ośrodek Pomocy Społecznej w Szypliszkach,

 tel. 087 568 10 85 w. 30.

 

 


 

Podpisano umowy o dofinansowanie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

ODPADY-INFORMACJA DLA MIESZKAńCóW GMINY SZYPLISZKI

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -do zbierania tego rodzaju odpadów firma EKO ustawiła kontener KP7 w miejscowości Szypliszki , ul Suwalska 23 (posesja Gminy Szypliszki). Ponadto, zgodnie z przepisami o odpadach, placówki handlowe sprzedające sprzęt elektryczny i elektroniczny mają obowiązek odbierania starego sprzętu przy zakupie nowego. Na terenie gminy takich placówek nie ma.

 Apel o zaprzestanie spalania śmieci

  Urząd Gminy Szypliszki apeluje do mieszkańców o zaprzestanie spalania w piecach centralnego ogrzewania (i nie tylko w piecach) odpadów z tworzyw sztucznych (butelek PET, reklamówek, folii), odpadów gumowych, lakierniczych, itp.

     Dym ze spalanych śmieci jest nie tylko smrodliwy, ale i szkodliwy dla naszego zdrowia, gdyż emitowane są do atmosfery: pyły, które odkładają się w glebie powodując zanieczyszczenie metalami ciężkimi; tlenek węgla; tlenek azotu powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc. Ponadto trujący dym zawiera jeszcze dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Według badań te właśnie związki są odpowiedzialne za szereg schorzeń takich jak: astma, nowotwory, choroby dróg oddechowych, bóle głowy, alergie, ogólne osłabienie, brak odporności organizmu, złe samopoczucie, mogą również powodować stałe uszkodzenia wątroby.

 


   Mając na uwadze dużą szkodliwość substancji chemicznych wytwarzanych podczas spalania odpadów Sejm w art. 71 ustawy o odpadach przewidział konsekwencje karne (zastosowanie kary grzywny lub aresztu) dla osób powodujących tego typu wykroczenie).

 
 
 

     Pamiętajmy, że zdrowia nie da się kupić, zamiast więc unieszkodliwić odpady poprzez spalanie podpiszmy stosowną umowę na wywóz odpadów komunalnych z jedną z firm

  • MPO Białystok tel 0856754398, 085 6753225
  • ZGK w Suwałkach tel. 087 5662856 i 087 5653285
  • PT-U „EKO” w Jeleniewie tel. 087 5683016
  • Oprócz tego można nabywać pojemniki do segregacji odpadów
  • zielony na szkło kolorowe,
  • biały na szkło białe,
  • niebieski na makulaturę
  • żółty na tworzywa sztuczne,

    Pojemnik na odpady wielkogabarytowe został ustawiony w Szypliszkach i można do niego przywozić zużyte meble i inne odpady o dużych gabarytach. Zużyty sprzęt RTV można przywozić do pojemnika do Szypliszk przy Ośrodku Zdrowia. Pojemniki na folię po belach paszy ustawione są w Kaletniku przy OSP i Szypliszkach przy oczyszczalni ścieków Mając powyższe na uwadze nauczmy się mądrze i z zyskiem wyrzucać surowce wtórne oraz zaprzestać spalania odpadów. Będzie to z dużą korzyścią dla naszego zdrowia i kieszeni.
Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 marca 2008 r w Urzędzie Gminy Szypliszki w Świetlicy Gminnej działa
Centrum Kształcenia na odległość na wsi tj. pracownia internetowa, w której istnieje możliwość odbycia kursów metoda e-learningu.

Korzystanie z pracowni jest bezpłatne. Zapraszamy w godzinach od 14.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku.
Wiecej informacji w Urzedzie Gminy lub na stronie www.edukacjaonline.pl

ZAPRASZAMY

 

 

1